Chi tiết tin
Quay lại

CHIẾN LƯỢC phát triển Nhà trường giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/10/2018, 21:52

 

 

 

CHIẾN LƯỢC

 

Về việc phát triển Nhà trưng giai đon 2016-2020

 

 

 

A.N CXUT PHÁT:

 

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 

I. Môi trường bên trong:

 

1. Mt vài sliệu năm hc 2015-2016:

 

a. Đi ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.

 

Tng số CB, GV, NV: 86. Trong đó: CBQL: 03; GV: 76; NV: 07

 

 

Trình đ: + Đạt chun: 100%

 

+ Trên chun: 52%;

 

c. Cơ svt cht, trang thiết bdy hc

 

 

 

Diện tích trường

 

 

Số phòng THTN

 

 

Số phòng LAB

 

Số phòng

 

vi tính

 

 

Số phòng hc

 

Diện tích khu bán trú

 

22486,6m2

 

03

 

kng

 

02

 

23

 

kng

 

2. Điểm mnh, điểm yếu:

 

a. Điểm mnh

 

b. Điểm yếu

 

 

II.i trường bên ngi:

 

1. Thi cơ:

 

2. Thách thức:

 

 

III. Đánh giá những mt đt được và những mt chưa đt được trong

thực hiện chiến lược phát triển giáo dc giai đon 2012-2015.

 

1. Mt đt được:

 

* Nguyên nhân khách quan:

 

 

2. Mt chưa đt đưc:

 

*Nguyên nhân khách quan:

 

 

C. ĐNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: I. Sứ mệnh:

Xây dng môi trưng hc tp và rèn luyn đoàn kết, dân ch, kỷ cương, tình thương, trách nhimđmi học sinh có cơ hội bình đng trong hc tập và phát trin những năng lc sn có ca từng cá nhân. Làm cho mi hc sinh đu

thấy rằng: Mi ngày đến trường là một ngày vui

 

II. Tm nhìn:

III. Giá trị ct lõi:

 

IV. Phương châm hành đng:

 

D. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: I. Mục tiêu chung:

 

II. Mục tiêu cụ th:

 

- Mục tiêu ngn hn: Năm 2016 Trưng Trung hc cơ sThi Long xây dựng hoàn thành giai đoạn 2.

 

- Mục tiêu trung hn: Đến năm học 2017-2018 Trưng Trung hc cơ sThới Long, Kiểm định cht lưng giáo dc đt cấp 3, khng đnh được cht lưng giáo dc ca trưng.

 

- Mục tiêu dài hn: Đến năm 2020, Trưng Trung hc cơ sThới Long hoàn thành xây dựng trưng đt chuẩn Quc gia mc độ 2 và phn đấu đt được các mc tiêu sau:

 

+ Trưng Điển hình tiên tiến – nhn cờ thi đua ca khi.

 

+ Cht lưng giáo dục tiếp tục được khng định.

 

+ Thương hiu nhà trưng được nâng cao.

 

1. Về đi ngũ cán bộ qun lý, giáo viên, nhân viên:

 

2. Về hc sinh:

 

Trong giai đon 2016-2020, nhà trưng phn đu đạt các mc tiêu cthvhc sinh như sau:

 

a. Qui mô: Số lớp hc trung nh: 47lp - Số hc sinh khon: 1921 học

sinh.

 

 

 

 

Năm hc

 

Khi 6

 

Khi 7

 

Khi 8

 

Khi 9

 

Tng s

 

Ghi

chú

 

TS

 

HS

 

TS

 

HS

 

TS

 

HS

 

TS

 

HS

 

TS

 

HS

 

 

2015-2016

 

12

 

506

 

12

 

495

 

09

 

380

 

09

 

359

 

42

 

1740

 

 

2016-2017

 

13

 

560

 

12

 

482

 

11

 

455

 

09

 

345

 

45

 

1842

 

 

2017-2018

 

13

 

537

 

13

 

527

 

11

 

444

 

10

 

413

 

47

 

1921

 

 

2018-2019

 

14

 

580

 

13

 

537

 

11

 

527

 

10

 

444

 

48

 

2088

 

 

2019-2020

 

14

 

585

 

13

 

580

 

11

 

537

 

11

 

527

 

49

 

2229

 

 

b. Cht lượng hc tp:

 

c. Cht lượng go dục đo đức, kỹ năng sống:

 

3. Về cơ svt cht, trang thiết bị dy hc:

 


Đ.C GII PHÁP CHIẾN LƯỢC: I. Phát triển s lưng:

II. Cht lượng giáo dục:

 

1. Thực hiện kế hoạch ging dy:

 

2. Đi mới phương pháp dy hc và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực hc sinh:

 

III. y dựng nâng cao cht lượng và phát triển đi ngũ:

 

 

IV. Xây dựng cơ svật cht và tăng cưng thiết bị dy hc:

 

V. Thực hiện huy đng xã hi hóa go dục:

 

VI. Tổ chức và qun :

             1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

 

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phn trong nhà trường:

 

 

3. Trách nhiệm của đi ngũ giáo viên, nhân viên:

 

4. Trách nhiệm của hc sinh:

 

5. Trách nhiệm của Ban đi diện cha mẹ hc sinh và phụ huynh hc

 

sinh:

E. KẾT LUẬN:

 

 

BÍ THƯ CHI BỘ                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                        BAN ĐI DIỆN CMH

 

 

 

 

DUYỆT CA UBND PHƯỜNG                  PNG GDĐT QUẬN Ô MÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tập tin đính kèm:
Quản trị