Thi - Tuyển sinh
Quay lại

Tuyển sinh lớp 6 năm 2017-2018

Ngày 19/10/2018, 21:38

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THỚI LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hnh phúc

 

 

 

S: 29/KH-THCSTL                             Thới Long, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyn sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018

 

 

Căn cứ Thông tư s11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 ca Btrưng Bộ Giáo dc và Đào to vviệc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ svà tuyển sinh trung hc phthông;

 

Căn cứ Thông tư s18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 ca Btrưng BGiáo dc và Đào to vviệc bsung vào Đim a Khon 2 Điều 7 ca Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư s

11/2004/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 ca Bộ trưng BGiáo dục và

Đào to;

 

Căn cứ vào kế hoch s126/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017 ca Phòng  Giáo dc và Đào tạo Ô Môn vviệc vviệc huy đng trẻ mm non ra lp và tuyển sinh các lp đu cấp năm hc 2017 – 2018;

 

Trưng THCS Thi Long xây dng kế hoạch tuyển sinh vào lp 6 năm hc 2017 - 2018 như sau:

 

1. Mục đích yêu cu:

 

+ Huy đng 100% shc sinh đã hoàn thành chương trình Tiu hc vào lp

6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tt còn đủ sức kho).

 

+ Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dc ti đa phương, từng bước nâng cao chất lưng nhà trưng và phổ cp giáo dc, phc vkế hoạch xây dựng trưng đạt chuẩn quốc gia.

 

+ Thc hin nghiêm c quy định v: Thi gian tuyển sinh, hsơ tuyển sinh, đtuổi và sĩ shc sinh trên mt lớp.

 

+ Đm bảo công khai, công bng về chtiêu tuyển sinh.

 

Việc tuyển sinh vào trưng đưc tchc theo phương thc xét tuyn: Hoàn thành chương trình tiểu hc và trong độ tui quy định.

 

2. Kế hoch tuyển sinh:

 

+ Dkiến năm học   2017 – 2018   trưng m47 lp với 1.982 hc sinh

 

gồm:

 

 

 

- Lớp 6: 540 hc sinh/13 lớp (41,6 hs/lp)

 

- Lớp 7: 546 hc sinh/13 lớp (42 hs/lp)

 

- Lớp 8: 460 hc sinh/11 lớp (41,8 hs/lp)

 

- Lớp 9: 436 hc sinh/10 lớp (43,6 hs/lp)

 

+ Trong đó mới tuyển sinh vào lp 6 là: 540

Chia ra: * Trong đa bàn: 376

Phưng Thới Long có 376 Hoàn thành chương trình Tiu hc

* Ngoài đa bàn: 164

Phưng Long Hưng có 164 em

 

3. Đi tượng xét tuyển sinh:

 

Xét tuyển hc sinh đã hoàn thành chương trình tiểu hc có đtui theo quy định ca Điu lệ trưng trung hc cơ sở, trưng trung hc phthông và trưng phtng có nhiu cp hc được ban hành kèm theo tng tư s12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 ca Bộ trưng Bộ Giáo dc Đào to.

 

4. Điều kiện dự tuyn:

 

Nhng hc sinh đăng ký dxét tuyển phi có hsơ hợp lvà có đcác điều kin sau đây:

 

- Nhng hc sinh đã hoàn thành chương trình tiu hc, sinh năm 2006.

 

- Nhng trưng hp đặc bit:

 

+ Những hc sinh được hc vưt lớp hoặc học sinh được vào hc tiu hc ở đtuổi cao hơn tui quy đnh ở tiểu hc thì tuổi vào lp 6 đưc giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi ca năm hoàn thành chương trình tiu hc.

 

+ Hc sinh là ngưi dân tc thiu s, hc sinh khuyết tt, hc sinh có hoàn cảnh đc bit khó khăn, hc sinh ở nước ngoài vnước có thvào cấp hc ở tuổi cao hơn ba tuổi so vi tui quy đnh.

 

- Hc sinh không đưc lưu ban quá hai lần trong mt cấp hc.

 

- Hc sinh có đsc khođhc tp, trong đtui quy đnh và có hồ sơ hp lệ. Có hkhẩu thưng trú ti địa bàn phưng Thới Long và Long Hưng.

 

5. Hồ sơ dự tuyển:

 

Hồ sơ học sinh gm có:

 

- Đơn xin dtuyển vào lớp 6 THCS (theo mu)

 

- Hc bhp lệ (bn chính), có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiu

 

hc.

 

 

 

- Giấy khai sinh hp lệ (bn sao).

 

- Bản phôtô shkhẩu (kng cn công chứng).

 

6. Lch m việc cụ thể:

 

- Tngày 10/6/2017 đến ngày 15/6/2017 các trưng Tiu hc hoàn thành h

 

sơ, nộp về trưng THCS Thới Long.

 

- Tngày 15/6/2017 đến ngày 20/6/2016 văn png trưng THCS Thới Long lp danh sách hc sinh dtuyển theo mẫu quy đnh; kiểm tra và xlý thông tin hc sinh (nếu có sai sót) và hp hi đồng xét tuyển sinh.

 

- Ngày 16/6/2017, họp xét tuyển sinh.

 

- Ngày 21/6/2017 đến ngày 25/6/2017, duyệt kết quxét tuyển sinh ti png Giáo dc và Đào to.

 

- Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 04/7/2017 công bkết quTuyển sinh lp 6.

 

7. Dự trù kinh phí: (Kèm theo Quyết định s45/QĐ-THCSTL, ngày 15 tháng 5 năm 2017)

 

Bi dưng cho Hi đng tuyển sinh 6:

 

14 thành viên X 10 bui X 20.000đ = 2.800.000đ (Hai triu tám trăm nghìn đồng).

 

8. Tổ chc thc hin:

 

- Tchc điu tra shc sinh trong đ tui trên đa bàn, báo cáo UBND Phưng Thi Long đxây dựng kế hoch tuyển sinh phù hợp vi điu kin nhà trưng và theo kế hoch đã được UBND quận phê duyt.

 

- Công bcông khai kế hoch tuyển sinh tại trưng ; tham mưu cho UBND Phưng tchc phát thanh trên phương tiện tng tin ca UBND Phưng, nêu rõ mc đích ca việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy đnh về Hsơ tuyển sinh (tngày 02/6/2017 đến ngày 08/6/2017).

 

- Tcông tác tuyển sinh trưng có trách nhiệm thc hin nghiêm túc c quy đnh về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bng, tuyển đúng chtiêu được giao.

 

- Khi tiếp nhận hsơ, cán btuyển sinh phi kiểm tra strùng khớp các tng tin ca hc sinh: htên, ngày sinh, nơi sinhđi chiếu bản sao giấy khai sinh vi bản chính, hkhu, hc btiu hc; nếu thấy đã trùng khp thì ghi xác nhận vào mặt sau bn sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khp với bản chính và hkhu”, ký và ghi rõ htên; Hiu trưng ký và đóng du. T sao giấy khai sinh này slà hsơ gc ca hc sinh cho đến khi kết tc quá trình hc tp, mi văn bng, chứng chca hc sinh được cấp sẽ căn cứ vào bn sao đã có xác nhn này.

 

- Phân công cán bộ, nhân viên trc trong thời gian tuyển sinh, tạo điu kin thun lợi đhc sinh và cha mhc sinh đăng kí tuyển sinh và nhập hc theo quy định.

 

Trên đây là kế hoch tuyển sinh vào trưng THCS Thới Long năm hc 2017

2018. Mi chi tiết các đơn v, cá nhân chưa rõ, xin vui lòng liên hvtrưng theo sĐT: 07103.687441 đđược hưng dn.

 

 

Nơi nhn:

- Nkính gi;

- Phòng GD&ĐT Ô Môn;

- UBND phưng Thi Long;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bưm

Tập tin đính kèm:
Quản trị